BassQuarterly 6/15 Nov/Dez +++ ab 04.11.2015 im Pressehandel !!!