BassQuarterly 6/14 Nov/Dez +++ ab 04.11.2014 im Pressehandel !!!