BassQuarterly 6/16 Nov/Dez +++ ab 09.11.2016 im Pressehandel !!!